Your browser does not support JavaScript!

 

 

首頁 > 研究與教學 > 嚴謹期刊名錄
嚴謹期刊名錄

舉凡所投之期刊雖列屬院之嚴謹期刊,然所寫之論文仍須符合學術研究論文格式才予以採認

通識法政學門期刊            (更新日期:109年5月13日)

通識數學學門期刊            (更新日期:106年4月14日)

通識英文學門期刊            (更新日期:108年6月12日)

通識國文學門期刊            (更新日期:109年9月30日)

通識圖書資訊學門期刊        (更新日期:101年3月29日)

通識藝術學門期刊            (更新日期:110年10月7日)

體育學門期刊                (更新日期:111年6月13日)

通識歷史學門期刊-中國大陸   (更新日期:101年3月29日)

通識歷史學門期刊-香港       (更新日期:108年1月9日)

通識歷史學門期刊-國內       (更新日期:110年4月7日)